کلینیک تخصصی تناسب اندام و حرکات درمانی
وب تخصصی و آموزشی تناسب اندام  
قالب وبلاگ

 تمرینات پلانگ - 11

  پلانک معکوس با بلند کردن یک پا

Reverse Plank Leg Pull Up

از ع . حمزه یی کارشناس PT

  

 

 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد بنشینید و پاها را در مقابل دراز کنید و دستها را از پشت روی زمین قرار دهید سپس باسن را بلند کرده پاها را صاف کرده و بدنتان را کاملا صاف و بدون انحنا نگه دارید مانند شکل . 

* انگشتان دست به سمت پاها قرار دهید . 

* ابتدای پای راست را با زانوهای صاف بلند کنید و 15 ثانیه نگه دارید . سپس پای چپ را بلند کرده و 15 ثانیه نگه دارید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:47 ] [ عبدالله حمزه یی ]

 تمرینات پلانگ - 9

  پلانک معکوس

Reverse Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

  

Chris Freytag demonstrates a Reverse Plank 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد بنشینید و پاها را در مقابل دراز کنید و دستها را از پشت روی زمین قرار دهید سپس باسن را بلند کرده پاها را صاف کرده و بدنتان را کاملا صاف و بدون انحنا نگه دارید مانند شکل . 

* در این حرکت باید انگشتان دست به سمت پاها قرار گیرند .

* این حرکت را در شروع  30 ثانیه نگه دارید .  

 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی
[ دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 21:29 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -8

  پلانک همراه با پرش

Plank Jumping Jacks

از ع . حمزه یی کارشناس PT

  

 

Plank Jumping Jacks Exercise 

 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد به حالت پلانک نرمال با آرنج باز قرار گیرید . 

* با یک پرش ملایم پاها را از هم باز کنید و بعد از مکث کوتاهی دوباره با یک پرش به حالت پلانک نرمال قرار گیرید .

* این حرکت را در شروع  6 - 4 بار تکرار کنید . 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران
[ جمعه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 18:39 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -7

  پلانک با لمس شانه مقابل

Plank with Shoulder Touch

از ع . حمزه یی کارشناس PT

 http://www.shape.com/sites/shape.com/files/studio/813/813_A.jpghttp://www.shape.com/sites/shape.com/files/studio/813/813_B.jpg

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد به حالت پلانک نرمال با آرنج باز قرار گیرید . 

* بر روی ران پاها و عضلات شکم و کمر تمرکز کنید که حالت خود را ازدست نداده و دچار انحناء نگردند . 

* به ارامی دست راست را بلند کرده و با آ« قدام بازوی چپ را لمس کنید و آهسته بر روی زمین در همان موضع قرار دهید . 

* حرکت لمس بازو را اینبار برای دست مقابل تکرار نمایید .

* این حرکت دو طرفی را 6 - 4 بار تکرار کنید . 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، مچ و پاشنه و پنجه پا
[ چهارشنبه نهم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 13:8 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -6

  اصول صحیح انجام پلانک نرمال

How to Do the Plank

از ع . حمزه یی کارشناس PT

How to Do the Plank 

تکنیک حرکت : 

1. بر روی یک پد تمرینات پلانک را انجام دهید . 

2. دستها : دستها را درست در زیر شانه ها قرار داده و آرنج ها را کاملا صاف کنید . دقت کنید که انگشتان دست باید رو به جلو بر روی زمین قرار گیرند . 

3. پاها : پاها در کنار هم ، زانوها کاملا صاف بوده و باید عضلات ران را منقبض نمایید و بر روی پنجه ی پا قرار گیرید . بدون هیچگونه انحنایی در پاها . 

4. کل بدن باید در یک راستا قرار گیرند حتی سر و گردن در یک امتداد مانند یک تکه چوب صاف و بدون انحناء . 

5. عضلات شکم را کاملا منقبض کنید و نیز عضلات پلوتئال یا باسن خود را نیز منقبض نمایید .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تناسب اندام پاها - ساق
[ دوشنبه هفتم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 1:8 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ -5

  پلانک پهلو  بر روی صفحه تعادل

Side Plank on the Balance Board  

از ع . حمزه یی کارشناس PT

 

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد به پهلو دراز بکشید . 

* آرنج چپ را 90 درجه خم کرده و از پهلو بر روی آرنچ چپ بلند شوید بنحوی که بدنتان کاملا مانند یک تخته صاف و بدون انحنا باشد .  

* در زیر آرنچ خود یک صفحه ی تعادل قرار دهید .

* این پوزیشن را بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه نگه داشته و تمرین را برای طرف راست تکرار نمایید . 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی، صفحه ی تعادل
[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 12:47 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ - 4

  پلانک پهلو 

Side Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

side plank  

تکنیک حرکت : 

* بر روی پد به پهلو دراز بکشید . 

* آرنج چپ را 90 درجه خم کرده و از پهلو بر روی آرنچ چپ بلند شوید بنحوی که بدنتان کاملا مانند یک تخته صاف و بدون انحنا باشد . 

* این پوزیشن را بین 30 ثانیه تا 1 دقیقه نگه داشته و تمرین را برای طرف راست تکرار نمایید . 


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ ] [ 12:16 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ - 3

  پلانک با آرنج تک 

single Arm Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

Single-Arm Plank  

تکنیک حرکت : 

* در حالت پلانک نرمال قرار گیرید . 

* بآرامی دست راست را بلند کنید و در راستای بدن و در امتداد آن قرار دهید . 

* آرنج دست راست را کاملا صاف کنید و تلاش کنید دستتان را به چیزی در دور دست برسانید . 

* این حرکت را برای هر دست 10 بار تکرار کنید . 

10_push_up_variations

 
موضوعات مرتبط: تمرینات گردن، تناسب اندام سینه ها، تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن
[ چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 17:38 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانگ - 2

  پلانک زانو

Knee Plank 

از ع . حمزه یی کارشناس PT

 

How to do: Elbow Plank with Knee Taps - Step 2  

How to do: Elbow Plank with Knee Taps - Step 1

تکنیک حرکت : 

* این حرکت مقدماتی ترین حرکت پلانک است . و برای افرادی که بتازگی هر گونه ورزشی را آغاز کرده اند و بسیار ضعیف می باشند کاربرد دارد . 

* مطابق شکل قرار گیرید . بر روی یک پد زانو بزنید و دستها را با آرنج های صاف در زیر شانه ها روی زمین قرار دهید و کمر و پشت و گردن و سر را در یک راستا و مستقیم قرار دهید . ضمنا باید نوک انگشتان پا را روی زمین قرار گیرد . 

* با یک بازدم زانوها را صاف کنید و از زمین بلند شوید و بعد از مکثی کوتاه با دم زانوها را زمین بگذارید . 

* این حرکت را 12 - 10 بار تکرار نمایید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام سینه ها، تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران
[ چهارشنبه ششم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 11:5 ] [ عبدالله حمزه یی ]

تمرینات پلانک

  پلانک پهلو همراه با چرخش

side plank twist 

از ع . حمزه یی کارشناس PT 

صرفا بنا به درخواست یکی از خوانندگان محترم وب ارائه می گردد

 

تکنیک حرکت : 

* در حالت پلانک به سمت راست قرار گیرید . یعنی آرنج راست را باز کرده و بر روی آرنج قرار گیرید و بدنتان را کاملا صاف مانند یک چوب خشک قرار دهید . در ایم حالت پاها از داخل بهم چسبیده اند .

*  بهتر است دست چپ را باز کرده و آرام بدون فشار بر روی سر قرار دهید . با یک دم هوا را بداخل ریه ها ببرید .

* حال همزمان با یک بازدم سعی کنید ناف را تا جایی که ممکن است به عقب بدهید . سپس به سمت چپ بچرخید . 

* بعد از مکثی کوتاه همراه با دم با چرخش به راست به حالت اول باز گردید .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها
[ دوشنبه چهارم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 15:39 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف - ۱۰

Dolphin Pose

پوزیشن دولفین

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Dolphin Pose Exercise

تکنیک تمرین :

* به شکل عدد ۸ روی یک پد بنحوی قرار گیرید که آرنج ها به عرض شانه روی زمین قرار گیرند و دستها بهم قفل شوند . باسن در بالاترین نقطه قرار دارد و زانوها صاف و سر در بین دستها و نگاه به پاها می باشد .

* به سمت جلو بیایید بنحوی که چانه در بالای دستهای بهم قفل شده قرار گیرد و بآرامی به حرکت اول باز گردید .

* در شروع ۶ - ۴ بار این حرکت را تکرار نمایید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم ، شانه ها و پشت (  Abs, Shoulders, Upper back ) فعالیت کرده و منقبض می شوند .

* دقت داشته باشید قبل از حرکت در وضعیت مناسبی روی توپ قرار گیرد .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تمرینات پشت، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ جمعه دوم آبان ۱۳۹۳ ] [ 13:55 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف - ۹

Crunches with Ball

دراز و نشست با جیم بال

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Crunches with Ball Exercise

تکنیک تمرین :

* به پشت بر روی یک جیم بال دراز بکشید بنحویکه زانوها ۹۰ درجه خم شده و کف پاها کاملا بر روی زمین قرار گیرد . دستها را در پشت سر بگذارید بدون فشار بر گردن .

* همزمان با بازدم با انقباض عضلات شکمی بلند شده و تنه را حدود ۴۵ درجه بالا آورید و بعد از کمی مکث همزمان با یک دم ملایم و عمیق بآرامی باز گردید .

* در شروع ۶ - ۴ بار این حرکت را تکرار نمایید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم (  Abs ) فعالیت کرده و منقبض می شوند .

* دقت داشته باشید قبل از حرکت در وضعیت مناسبی روی توپ قرار گیرد .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 17:25 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف - ۸

Crunches

دراز و نشست

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Crunches Exercise

تکنیک تمرین :

* به پشت بر روی یک پد دراز بکشید و دستها را در پشت گوش ها قرار دهید بدون تماس . زانوها را ۹۰ درجه خم کرده  و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

*بآرامی سر و گردن و شانه ها را از زمین بلند کنید و آهسته باز گردید .

* در شروع ۶ - ۴ بار این حرکت را تکرار نمایید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم (  Abs ) فعالیت کرده و منقبض می شوند .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ شنبه نوزدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 19:38 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف - ۷

Clamshell Crunch with Ball

کرانچ متقابل با جبم بال

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Clamshell Crunch with Ball Exercise

تکنیک تمرین :

* به پشت بر روی یک پد دراز بکشید و دستها را در پشت گوش ها قرار دهید بدون تماس . زانوها را ۹۰ درجه خم کرده  یک جیم بال بین ژاها قرار دهید .

* همزمان با بازدم شانه ها و سر و گردن را بالا آورید و در مقابل زانوها را در جالی که به جیم بال فشار ملایم می دهید به سمت سر ببرید .

* آهسته حرکت را باز گردانید .

* در شروع ۶ - ۴ بار این حرکت را تکرار نمایید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم (  Abs ) فعالیت کرده و منقبض می شوند .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ چهارشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 5:9 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف - ۶

Camel Stretch

کشش شتر

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Camel Stretch Exercise

تکنیک تمرین :

* به حالت چهار دست و پا روی یک ژد قرار گیرید و نوک انگشتان دست را روی به جاو و دستها را در زیر شانه ها بر روی زمین قرار دهید .

* زانوها را ه فاصله ی کمی روی زمین قرار دهید و پشت پشت پاها را روی زمین بچسبانید .

* شکم را پایین اندازید و کمر را گود کنید و همزمان باسن و سد و گردن را بالا ببرید و به بالا نگاه کنید .

* ۳۰ - ۱۰ ثانیه توقف کنید و به حالت اول باز گردید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم (  Abs ) فعالیت کرده و کشیده می شود .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات کششی Stretching Exercises
[ دوشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 19:27 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف -۵

Bicycle Crunches

حرکت کرانچ پادوچرخه

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Bicycle Crunches Exercise

تکنیک تمرین :

* به پشت بخوابید و دستها را پشت گوشها قرار دهید . دقت کنید که دستها را در پشت سر نبندید . پاها را بلند کنید بطوری که رانها عمود و زانوها ۹۰ درجه خم شوند .

* شروع به زدن پا دوچرخه کنید و در حین پا زدن وقتی زانوی راست را به سینه می آورید آرنج چپ را به زانوی راست نزدیک کنید و بالعکس .

* این تمرین را به مدت ۶۰ ثانیه و در دو نوبت انجام دهید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم و عضلات مایل شکمی (  Abs, Obliques   ) فعالیت می کنند . و در نتیجه باعث صافی شکم می شوند .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۳ ] [ 20:38 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف -۴

Banana

حرکت موز

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Banana Exercise

تکنیک تمرین :

* برای انجام این رتمین باید به پشت روی یک پد دراز بکشید و دستها و پاها را در کنار هم کاملا دراز کنید .

* بآرامی دستها و پاها را تا زاویه حدود ۴۵ درجه بالا آورید و به همان آهستگی بر گردانید .

* این تمرین را ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

نکته :

در این تمرین عضلات شکم و شانه (  Abs, Shoulders   ) فعالیت می کنند . و در نتیجه باعث صافی شکم می شوند .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ یکشنبه ششم مهر ۱۳۹۳ ] [ 23:53 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف -۳

Balancing Hip Flexion

حرکت تعادلی خم کردن ران

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Balancing Hip Flexion Exercise

تکنیک تمرین :

* در راستای قائم بایستید و ژاها را کمی از هم باز کنید . ژنجه ی پاها رو بجلو و دستها روی کمر یا اینکه یکی از دستها را برای ساپورت روی پشتی صندلی قرار دهید . وزنتان را روی پای راست انداخته و زانو را کمی خم کنید اما کمر کاملا صاف باشد .

* همزمان با بازدم ، پای چپ را با خم کردن زانوی آن تا ۹۰ درجه تا جایی که می توانید بالا آورید . ۳ - ۲ ثانیه مکث کنید .

* این تمرین را ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید و سپس پاها را تعویض کنید .

نکته :

در این تمرین عضلات باسن ، ران و مفصل ران ( Hips, Upper Thigh, Glute  ) فعالیت می کنند . و در نتیجه باعث صافی شکم می شوند .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تناسب اندام پاها - ران، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی
[ جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ ] [ 17:43 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف -۲

Airplane Pose

حرکت هواپیما

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Airplane Pose Exercise

تکنیک تمرین :

* در راستای قائم بایستید و دستها را در کنار بدن قرار داده و کف دستها را رو بجلو نگه دارید .

* پاها را با فاصله ی کمی از هم قرار دهید .

*  کمر را خم کنید و در حالی که پشت و کمرتان کاملا صاف است تنه را موازی زمین قرار دهید و در همین حین پای راست را از عقب بلند کرده در راستای تنه و موازی زمین قرار دهید .

* در حین حرکت نباید سر و گردن خم شوند .

* ۳ ثانیه در همین حال مکث کنید و حرکت را برای پای دیگر انجام دهید .

* تمرین را ۱۲ - ۸ بار تکرار نمایید .

نکته :

در این تمرین پشت ، باسن و همسترینگ ( Back, Glutes, Hamstrings ) فعالیت می کنند .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises، تمرینات تعادلی
[ دوشنبه هفدهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 21:0 ] [ عبدالله حمزه یی ]

روش های داشتن شکم صاف -۱

Abdominal Crunch Machine

ماشین کرانچ

ع.حمزه یی کارشناس تناسب اندام و PT

Abdominal Crunch Machine Exercise

تذکر :

* در این دوره تمرینات بنا دارم تا مجموعه ای از تمرینات را برای صاف کردن و زیبایی شکم ارائه دهم . در ابتدا بهتر است نحوه ی تمرین با ابزار بدنسازی داخل سالنی ارائه گردد .

تکنیک تمرین :

* به پشت روی نیمکت کرانج بخوابید و سر خود را بر روی تشک آ قرار داده و زانوها را خم کنید و کف اها را بر روی  کفی دستگاه قرار دهید و با دستها دستی دستگاه را بگیرید بطوری که بازوها رو به تشک باشد . پشتتان را کاملا صاف کرده و بر روی تشک قرار دهید .

* همراه با بازدم ، در حالی که سر و پشت بر روی تشک قرار دارد با انقباض شکم و فشرده دستی سر و شانه و گردن را بلند کنید .

* سپس همراه با دم ، با حالت اول باز گردید .

* ۱۲- ۸ بار این تمرین را تکرار نمایید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ جمعه چهاردهم شهریور ۱۳۹۳ ] [ 20:48 ] [ عبدالله حمزه یی ]

۷ تمرین بدنی برای کمر درد - ۵

EXERCISE FOR BACK PAIN

بلند کردن سر و شانه در تاق باز

Abdominal Curl

ع. حمزه یی کارشناس PT

تکنیک :

* به پشت دراز بکشید و زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید و دستها را در پشت سر قرار دهید .

* بدون فشار بر گردن ، سر و شانه ها را از زمین بلند کنید در حالیکه کمرتان هنوز در تماس با زمین است .

* این حرکت را به مدت ۱۰ ثانیه ( ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۰۰۰ - ۱۰۱۰ ) ادامه دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار در هر نوبت و دو بار در روز انجام دهید .


موضوعات مرتبط: تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises، کمر درد
[ جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 0:3 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۷

Abdominal Ball Exercises 

برگرداند کمر در حال دراز کش روی توپ

Low back Extension

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به شکم بر روی توپ دراز بکشید و دستها را پشت سر قرار دهید و زانوها را صاف کرده و بر روی پنجه ها قرار گیرید .

* ابتدا با شکم بر روی توپ دراز بکشید و سپس با انقباض عضلات شکم و کمر ، کمرتان را صاف کنید و تنه را کاملا صاف کرده و مانند یک چوب خشک در یک راستا قرار دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

عضلات هدف شکمی :

کشش عضلات  شکمی و تقویت عضلات کمری .


موضوعات مرتبط: تمرینات کمر، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات کششی Stretching Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 22:0 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۶

Abdominal Ball Exercises 

کشش شکم پشت به توپ

supine abdominal stretch

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت برروی یک جیم بال دراز بکشید و دستها را در کنار هم قرار دهید . زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* دستها را بالای سر برده و تا جایی که می توانید از بالای سر به عقب ببرید تا کاملا عضلات شکمتان کشیده شود . تا ۱۰ بشمارید و دستها را باز گردانید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .

 

عضلات هدف شکمی :

کشش عضلات  شکمی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات کششی Stretching Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ سه شنبه یکم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 21:53 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۵

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن به پشت با یک پا بر روی توپ

Single leg supine bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به پشت برروی یک جیم بال دراز بکشید و دستها را باز نید مانند بال و کف دستها را رو به اسمان قرار دهید .

* زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* پاها را یکی در مبان بلند کنید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تناسب اندام باسن، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:13 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۴

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن با یک پا بر روی توپ

Single leg bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* به شکم قرار گیرد و بر روی دستها که بعرض شانه قرار گرفته اند بلند شوید . انگشتان دست باید رو به جلو باشند . و پاها را از ناحیه ی پنجه ها بر روی توپ قرار دهید .

* بدون خم و راست کردن بدن و خم کردن آرنج ها پاها را یکی در میان بلند کنید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تمرینات شانه، تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:9 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۳

Abdominal Ball Exercises 

دنبل زدن بر روی توپ با یک پا

Arm swings on the ball/leg rsises

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* پشت به توپ دراز بکشید و زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* بدنتان باید از ناحیه ی ران تا پشت در یک راستا قرار گیرد .

* دو دنبل در دستها گرفته و به موازات بدن و بطور متوالی آنها را بالا و پایین ببرید . یعنی از کنار ران بالا ببرید تا محازات گوش و در حین برگشت دست دیگر را حرکت دهید .

* در این تمرین با حرکت هر دست و دنبل پای همان طرف را بالا آورده و زانو را صاف کنید و در راستای بدن قرار دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، تمرینات تعادلی، جیم بال یا توپ سوئدی، دنبل
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:4 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۲

Abdominal Ball Exercises 

دنبل زدن بر روی توپ

Arm swings on the ball

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* پشت به توپ دراز بکشید و زانوها را خم کرده و کف پاها را روی زمین قرار دهید .

* بدنتان باید از ناحیه ی ران تا پشت در یک راستا قرار گیرد .

* دو دنبل در دستها گرفته و به موازات بدن و بطور متوالی آنها را بالا و پایین ببرید . یعنی از کنار ران بالا ببرید تا محازات گوش و در حین برگشت دست دیگر را حرکت دهید .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات  شکمی  و بازویی .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی، دنبل
[ یکشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:0 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۱

Abdominal Ball Exercises 

یک دست بالا و پاها روی توپ

on arm raise level

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* بر روی توپ دراز بکشید و پاها را بر روی توپ قرار دهید به نحوی که از ران به بالا بیرون توپ باشد .

* دستها را بعرضشانه باز کنید و آرنج ها را صاف کرده و بر روی دستها قرار گیرید .

* دست راست را بلند کنید و تا ۳ بشمارید سپس دست چپ .

* این حرکت را ۶ - ۴ بار تکرار نمایید .  

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Rectus Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام دستها - بازوها، تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:32 ] [ عبدالله حمزه یی ]

شکمی زیبا و صاف با جیم بال - ۱۰

Abdominal Ball Exercises 

پل زدن بر روی آرنج

Elbow Bridge

ع. حمزه یی کارشناس PT

با ما همراه باشید در یادگیری و انجام نزدیک به ۲۰ تمرین شکمی با جیم بال .

 

تکنیک حرکت :

* برای انجام این تمرین آرنج ها را خم کرده و ساعد ها را در کنار هم بر روی توپ قرار دهید و با انقباض شکم بدنتان بدنتان را در یک راستا مانند چوب خشک بر روی توپ نگه دارید .

* این حالت را در هر بار ۱۰ ثانیه حفظ کنید . هر ست ۵-۳ بار  

عضلات هدف شکمی :

عضلات مورب شکمی  یا Rectus Abdominals


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises، جیم بال یا توپ سوئدی
[ شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:24 ] [ عبدالله حمزه یی ]

پیلاتس برای تناسب اندام شکم - ۲

Pilates Moves for Abs

Double-Leg Extension

ع. حمزه یی

تکنیک حرکت :

* به پشت دراز بکشید  یک تیوپ یوگا یا چیزی مانند آن مثلا یک کوسن در زیر باسن ناحیه ی استخوان خاجی قرار دهید .

* زانوها را خم کنید سپس بسمت سینه بیاورید . و دستها را در کنار بدن بحالت ارنج صاف قرار دهید .

* با یک دم زانوها را صاف کنید و سپس توام با بازدم جم کرده و به سینه بیاورید .

* این حرکت را ۱۵ - ۱۰ بار تکرا نمایید .


موضوعات مرتبط: تناسب اندام شکم و پهلوها، پیلاتس، تمرینات تقویتی Strengthening Exercises
[ چهارشنبه بیست و پنجم دی ۱۳۹۲ ] [ 14:54 ] [ عبدالله حمزه یی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

باسمه تعالی
« وَ إنَّ لِبَدَنِکَ عَلَیکَ حَقاً»(عيون اخبار الرضاج2ص58ا)
بی شک بدن تو بر تو حقوقی دارد {که باید آن ها را ادا کنی و به آن رسیدگی نمایی}.

« اَلمُؤمِنُ القَوِیُّ خَیرٌ و أحَبٌّ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعیفِ»2 (همان)
مؤمنی که قوی و نیرومند باشد، در نظر من از مؤمنی که ضعیف باشد، بهترو دوست داشتنی تر است.
در بیان اوصاف سیمای رسول خدا ( ص ) در روایات می خوانیم :
× بدنش بسیار زیبا و اندامش متناسب بود .
× قامت رعنایش از حالت معتدل ، بلندتر و از بلند بالایان کوتاه تر بود .
× اندامی معتدل و عضلاتی درهم پیچیده داشت .
× بدن حضرتش بطور اعتدال محکم و مستحکم بود و حتی در دوران سالخوردگی عضلات و اعصابش محکم و مضبوط بود .
× فاصله ی بین دو شانه اش زیاد و به اصطلاح چهار شانه بود .
× راه رفتنش با وقار خاصی بود و با تانی قدم بر می داشت .

هدف از فعالیت وب تخصصی و آموزشی تناسب اندام ایرانیان ارائه دستورالعمل های لازم برای تناسب اندام و رفع مشکلات قامتی و بدنی
و برگزاری کلاس های تخصصی آموزشی خصوصی و گروهی بخصوص برای بانوان ایرانی است .

از انجایی که طبق تحقیقات بعمل آمده فیزیک بدنی دختران 14 ساله ی ایرانی معادل زنان 34 ساله ی اروپایی است و این امر مشکلات عدیده ای را برای آنان که محور سلامت جامعه هستند - حتی در مسایل زناشویی - بوجود آورده است ضرورت فعالیت این وبلاگ بیش از هر چیز هویدا می گردد .

از طرفی غالبا در کشور ایران فعالیت های تناسب اندام و چاقی - لاغری توسط افراد غیر کارشناس انجام می گردد اینجانب بعنوان متخصص فیزیوتراپی و کارشناس امر تناسب اندام فعالیت این وبلاگ را بر خود فرض و لازم دانستم .

تلاش می شود مطالب ارائه شده دراین وبلاگ تازه و بروز باشد و با عنایت به اینکه در کشور ما پیرامون مسائل تناسب اندام و نیز امور زناشویی مطالب کمتری بچشم می خورد غالب مطالب را از مقالات و متون خارجی تهیه و ارائه می نماید .
امید است مفید فایده قرار گیرد .
ضمنا این تمرینات به طریق اولی برای آقایان نیز مفید و بسیار کاربردی است.

منتظر راهنمایی کارشناسان ، اساتید و دوستان ارجمند هستم .
عبدالله حمزه یی
عضو رسمی انجمن فیزیوتراپی ایران
کارشناس تناسب اندام
مدرس طب و تغذیه ی اسلامی و سنتی
یوگا و پیلاتس
موضوعات وب
امکانات وب